KADRY,  PŁACE

Wzrost minimalnego wynagrodzenia i stawki godzinowej z umowy zlecenia w 2020 – jak to wpłynie na przedsiębiorców, kto skorzysta, a kto straci?

Podwyżka płacy minimalnej w 2020 roku oraz wzrost stawki godzinowej w przypadku umowy zlecenia to istotne zmiany na jakie muszą przygotować się przedsiębiorcy zatrudniający pracowników. Wysokość płacy minimalnej w Polsce zmienia się corocznie, jednak do tej pory podwyżki nie były tak spektakularne, jak te zaplanowane na rok 2020.

W ciągu ubiegłych lat wynagrodzenie minimalne wzrastało średnio o 5% w stosunku do roku poprzedniego, natomiast w roku 2020 rząd zaplanował podniesienie stawki z 2250 zł brutto do 2600 zł brutto tj. o 350 zł więcej niż w 2019 roku. Oznacza to zmianę na poziomie 15,6%. W rzeczywistości jednak koszt dla przedsiębiorcy nie wzrośnie o 350 zł ale o znacznie więcej. Jakie konsekwencje dla przedsiębiorców przyniosą te zmiany? Kto na nich skorzysta, a kto straci?

Podwyżka płacy minimalnej i stawki godzinowej dla zleceniobiorców a koszty zatrudnienia

Wzrost płacy minimalnej oznacza dla przedsiębiorców wzrost kosztów zatrudnienia pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy, którzy otrzymują minimalne wynagrodzenie. Obecnie pracodawca ponosi koszt w wysokości 2 710,81 zł, w 2020 roku będzie to odpowiednio 3 132,48 zł  (2600 zł – płaca minimalna i 532,48 zł – składki ZUS zakładu), a więc wzrost o ok. 421,67 zł. W przypadku umów cywilnoprawnych minimalna stawka godzinowa ma wzrosnąć do poziomu 17 zł z obecnej wysokości 14,70 zł.

Od 1 stycznia 2020 zmieni się nie tylko kwota wynagrodzenia minimalnego, ale także sposób jego wyliczania, co dodatkowo wpłynie na jego podwyższenie. Mają bowiem wejść w życie przepisy, według których z wynagrodzenia minimalnego wyłączony zostanie dodatek stażowy. Spowoduje to rozszerzenie składników wynagrodzenia, nieuwzględnianych przy wyliczaniu płacy minimalnej.

Na co wpływa płaca minimalna?

Wzrost minimalnego wynagrodzenia wpłynie również na składki przedsiębiorców, którzy opłacają tzw. preferencyjny ZUS, gdyż podstawę wymiaru składek stanowi 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku. W 2020 roku podstawa ta będzie wynosić: 30% x 2600 zł, a więc 780 zł.

To jednak nie koniec kosztów, z których wzrostem będą musieli zmierzyć się przedsiębiorcy. Wysokość minimalnego wynagrodzenia wpływa także na inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy. Są to m.in.:

 1. dodatek za pracę w porze nocnej – jego wysokość wynosi 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę. W poszczególnych miesiącach 2020 roku będzie się to przedstawiało następująco:
 2. za styczeń, kwiecień, czerwiec, grudzień – 3,10 zł
 3. za luty, maj, sierpień, listopad – 3,25 zł
 4. za marzec, wrzesień, październik – 2,95 zł
 5. za lipiec – 2,83 zł
 6. kwotę odprawy pieniężnej – odprawa pieniężna z tytułu rozwiązania umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika, nie może przekroczyć 15-krotności minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu rozwiązania umowy. Od stycznia 2020 roku będzie to 39 000 zł,
 7. wynagrodzenia za przestój z przyczyn dotyczących pracodawcy – nie niższe niż 2600 zł za pełen miesiąc dla pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy,
 8. odprawę pieniężną w ramach grupowego zwol­nienia – nie wyższa niż 15-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. 39 000 zł (15 × 2600 zł)
 9. odszkodowanie za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu – nie niższe niż 2600 zł,
 10. odszkodowanie za rozwiązanie umowy przez pracownika z powodu mobbingu – pracownik ma prawo domagać się odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie, czyli 2600 zł w 2020 roku,
 11. minimalną podstawę wymiaru zasiłku chorobowego nie niższą niż 2243,54 zł (2600 zł minus składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, tj. 13,71%),
 12. kwotę wolną od potrąceń – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne, kwota minimalnego wynagrodzenia jest wolna od potrąceń.

Kto straci, a kto zyska na wzroście płacy minimalnej?

Znaczna podwyżka płacy minimalnej to niewątpliwie dobra wiadomość dla pracowników. Wzrost minimalnego wynagrodzenia do kwoty 2600 zł brutto będzie oznaczał, że po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz podatku dochodowego pracownik otrzyma na rękę ok.1920 zł. Wzrost minimalnego wynagrodzenia oznacza również wzrost kwoty przychodu, która uprawnia do prowadzenia tzw. działalności nierejestrowej, polegającej na prowadzeniu własnej działalności bez konieczności zarejestrowania firmy w CEIDG i opłacania składek ZUS. Graniczny przychód z takiej działalności to połowa minimalnego wynagrodzenia, od stycznia 2020 będzie to 1300 zł.

Jednak rekordowy wzrost płacy minimalnej w 2020 roku znacząco wpłynie na wzrost kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników oraz składkami ZUS. Rządowa podwyżka kosztów pracy uderzy w przedsiębiorców zatrudniających nisko wykwalifikowanych pracowników. Dla firm, których nie będzie stać na tak szybki wzrost kosztów zatrudnienia, będzie wiązać się to z koniecznością redukcji etatów, czego najbardziej mogą obawiać się pracownicy, których nowe wynagrodzenie znacząco przewyższy generowaną przez nich wydajność pracy.

Marta Woźniakiewicz
Ostatnio opublikowane przez Marta Woźniakiewicz (zobacz wszystkie)

magister: - Prawo podatkowe i rachunkowość licencjat: - Finanse i rachunkowość - Zarządzanie zasobami ludzkimi Obsługa biura: +48 537 06 80 03 +48 505 66 16 85 Rozliczenia roczne: +48 536 98 78 50 +48 502 79 18 71